book-2592783_1920_cr

การใช้เว็บไซต์และเนื้อหาของเว็บไซต์ www.mattresskingshop.com ของบริษัท เครื่องนอนไทย จำกัด (เรียกว่า “เว็บไซต์”) บุคคลในบริษัท (รวมเรียกว่า “บริษัท”) และการใช้ข้อมูลที่นำเสนอไม่ว่าจะโดยผ่านเว็บไซต์หรือระบบการติดต่อสื่อสารอื่นของบริษัทนั้น จะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

ทรัพย์สินทางปัญญา
 1. ท่านยอมรับว่าบริษัทเป็นเจ้าของข้อมูล ภาพ เสียง แบบ ดีไซน์ รวมถึงเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า และทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ทุกอย่างในเว็บไซต์ยกเว้นในส่วนที่ท่านเป็นเจ้าของหรือมีสิทธิตามกฎหมาย (“ทรัพย์สินของบริษัท”)
 2. ท่านตกลงที่จะไม่คัดลอก ดัดแปลง เลียนแบบ นำทรัพย์สินของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ทางการค้า – ธุรกิจ ประโยชน์ส่วนตัว หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นอันอาจเป็นการละเมิดสิทธิของบริษัท ซึ่งอาจเป็นการทำให้บริษัทได้รับความเสียหาย เสียชื่อเสียง หรือทำให้บุคคลใด ๆ หลงเชื่อ เข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับสถานะของท่านและ/หรือของบริษัท หรือเรื่องอื่นใด ทั้งนี้เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท
 3. ท่านรับรองและรับประกันว่าข้อความที่ท่านระบุหรือให้ข้อมูลอันเกี่ยวเนื่องกับการใช้เว็บไซต์ เช่น การลงทะเบียน การโพสต์ข้อความ การส่งต่อข้อมูลให้กับบริษัท หรือบุคคลอื่นที่ใช้เว็บไซต์หรือโดยวิธีการอื่นใดนั้นไม่เป็นการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นและเป็นข้อมูลที่เป็นจริง
การใช้งานเว็บไซต์
 1. ท่านตกลงที่จะใช้เว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมาย และไม่ขัดกับศีลธรรม หรือจารีตประเพณีอันดีงามของประเทศ ไม่กระทำการใดอันเป็นการล่วงละเมิด ดูหมิ่น สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ท่านตกลงที่จะไม่กระทำการใด ๆ อันอาจเป็นการละเมิดสิทธิ หรือก่อให้เกิดความเสียหาย ไม่ส่งหรือเขียนข้อความที่หยาบคาย ลามก อนาจาร หมิ่นประมาท ส่อเสียด คุกคาม ว่ากล่าวให้ร้าย ขู่กรรโชก หรือท้าทาย ชักชวน โดยมีเจตนาก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาท หรือสร้างความยุ่งยาก ความรำคาญอื่นใดแก่บริษัทหรือบุคคลอื่น ๆ และไม่เสนอข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่น เช่น อีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์ โดยมีเจตนากลั่นแกล้งให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อน
 3. ท่านตกลงที่จะไม่กระทำการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดประเด็นเกี่ยวกับแนวคิดทางการเมืองในทุกกรณี และไม่นำเสนอข้อความ เนื้อหา หรือรูปภาพอันอาจเป็นเหตุให้เกิดความขัดแย้งขึ้นแก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ตามในประเด็นดังกล่าว
 4. ท่านตกลงใช้เว็บไซต์ และข้อมูลในเว็บไซต์ด้วยความระมัดระวังและรับรู้ว่า แม้บริษัทจะมีนโยบายในการนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องและนำเสนอสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ
 5. ท่านตกลงที่จะตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า บริการ ราคา คำแนะนำ คำโฆษณา หรือข้อมูลอื่นใดโดยตรงกับบริษัท ในกรณีที่มีข้อความที่คลุมเครือ ขัดแย้ง หรืออื่น ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดหรือสับสน
 6. ท่านจะไม่ทำการเชื่อมโยงเว็บไซต์หรือข้อมูลเว็บไซต์ เพื่อผลประโยชน์ในทางการค้าหรือธุรกิจทั้งทางตรงและทางอ้อม หรือในประการใด ๆ อันอาจทำให้บริษัทได้รับความเสียหายหรืออาจถูกละเมิดสิทธิ หรือทำให้บุคคลอื่นเข้าใจผิดว่าท่านได้รับการสนับสนุน หรือเป็นตัวแทน หุ้นส่วน หรือมีความสัมพันธ์ใด ๆ ทางธุรกิจหรือความสัมพันธ์อื่น ๆ กับบริษัทหรือเว็บไซต์ของบริษัท นอกจากนั้น การเชื่อมโยงเว็บไซต์หรือข้อมูลที่อนุญาตให้กระทำได้นั้น จะต้องเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลโดยแสดงหน้าจอเต็มของเว็บไซต์ โดยไม่แสดงอยู่ภายในกรอบของเว็บไซต์ของท่าน
 7. แม้ว่าบริษัทจะมีนโยบายในการจัดทำเว็บไซต์และระบบให้มีความปลอดภัยอย่างดีที่สุด แต่บริษัทไม่สามารถให้คำรับรองหรือรับประกันเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือการทำงานของระบบในทุกเรื่อง
การสมัครสมาชิก
 1. ท่านอนุญาตให้บริษัทเข้าถึงข้อมูลทั่วไปของท่านในบริการของบุคคลที่สาม เช่น Facebook เป็นต้น ในการเข้าใช้บัญชีของบนเว็บของบริษัท ซึ่งจะช่วยให้ท่านเข้าถึงบริการและการใช้งานต่าง ๆ ในเว็บไซต์ได้
 2. ท่านจะต้องไม่ใช้นามแฝงอันเป็นชื่อจริงของผู้อื่น โดยมีเจตนาทำให้สาธารณชนเข้าใจผิดและเจ้าของชื่อผู้นั้นได้รับความเสียหาย หรือเสื่อมเสียชื่อเสียง
 3. ท่านจะต้องไม่สร้างบัญชีผู้ใช้อัตโนมัติ หรือปลอมแปลงข้อมูลผู้ใช้ สร้างข้อมูลหรือส่งสารทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นการรบกวนผู้ใช้งานเว็บไซต์รายอื่น ๆ หรือส่งไวรัส เวิร์ม โทรจัน หรือโปรแกรมอื่น ๆ ที่มีลักษณะเป็นภัยที่อาจรบกวนการทำงานของเว็บไซต์ ไม่ตั้งใจใช้งานเว็บไซต์หนักหรือโหลดข้อมูลขนาดใหญ่ใส่เว็บไซต์โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรหรือจงใจทำให้เป็นภัยต่อการให้บริการของเว็บไซต์
การสร้างเนื้อหา
 1. เวลาในการโพสต์ข้อความ ภาพ หรือรีวิว และระยะเวลาในการเก็บข้อมูลเหล่านั้นไว้ในเว็บไซต์ เป็นการตัดสินใจของ บริษัทไม่สามารถโต้แย้งได้
 2. ท่านตกลงอนุญาตให้บริษัทสามารถใช้ข้อมูลหรือรูปภาพที่ท่านได้ส่ง โพสต์ข้อความ หรือรีวิว ทั้งใน หรือผ่านเว็บไซต์ เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการบริหารและจัดการเว็บไซต์ หรือการโปรโมทเว็บไซต์รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว ต่อสมาชิกหรือผู้ใช้เว็บไซต์ หรือบุคคลภายนอก ทั้งนี้โดยบริษัทอาจทำการตัดทอน ย่อ เปลี่ยนแปลง หรือปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวเพื่อให้เหมาะสมแก่วิธีการนำเสนอ หรือวัตถุประสงค์ในการนำเสนอ โดยไม่จำเป็นที่จะต้องแจ้งให้ท่านทราบ
ข้อสงวนสิทธิ
 1. บริษัทขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์ โดยจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า และท่านสามารถยินยอมหรือปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดดังกล่าวก็ได้ ในกรณีที่ท่านปฏิเสธและสิ่งที่ท่านปฏิเสธนั้นมีนัยะสำคัญและความตั้งใจของท่านขัดกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ท่านยินยอมที่จะสละสิทธิการเป็นสมาชิกของเว็บไซต์ของบริษัท
 2. บริษัทขอสงวนสิทธิในการไม่อนุมัติ ยกเลิก หรือระงับการใช้งานหรือสถานะสมาชิกของท่าน ไม่ว่าจะโดยเป็นการชั่วคราวหรือเป็นการถาวร โดยไม่จำเป็นต้องมีเหตุผลและโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
 3. บริษัทขอสงวนสิทธิในการแก้ไขข้อมูลและ / หรือรูปแบบการแสดงใด ๆ ของข้อมูลท่านไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนตัว หรือข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า – บริการ หรือข้อมูลอื่นตามที่บริษัทเห็นว่าเหมาะสมและสมควรโดยไม่จำเป็นต้องแจ้ง ให้ท่านทราบล่วงหน้า
 4. บริษัทขอสงวนสิทธิในการตรวจสอบข้อมูลของท่าน จัดส่งข้อมูลของท่านให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือเจ้าหน้าที่/พนักงานของรัฐ หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเมื่อได้รับการร้องขอจากเจ้าหน้าที่หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องในกรณีที่ท่านได้กระทำการใด ๆ อันเป็นการที่ท่านอาจกระทำผิดกฎหมายหรือกระทำการต่าง ๆ ที่เห็นว่าอาจเป็นภัยต่อบุคคลอื่นหรือสังคม
 5. บริษัทขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือยกเลิกข้อเสนอของบริษัทที่นำเสนอบนเว็บไซต์โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีความจำเป็น หรือสมควร หรือในกรณีที่เห็นว่าข้อเสนอนั้นอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หรือมีข้อผิดพลาด หรืออาจก่อให้เกิดความสับสนใด ๆ ทั้งนี้ไม่ว่าท่านจะได้ใช้สิทธิไปแล้วหรือไม่ก็ตาม