AW_Warranty Header 1920x370px

เงื่อนไขการรับประกันคุณภาพของบริษัท เครื่องนอนไทย จำกัด

สินค้า Lady America และ Picasso Comfort

ขอบเขตการรับประกัน (ไม่รวมค่าบริการขนส่ง)

 • บริษัทฯ จะรับเปลี่ยนหรือซ่อมแซมที่นอนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ เฉพาะที่มีความบกพร่องจากการผลิตหรือติดตั้งของพนักงานเท่านั้น
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาปฏิเสธการรับประกัน หากตรวจสอบพบว่า มีข้อบกพร่องของสินค้าอันมาจากสาเหตุอื่น ๆ มากกว่ามาจากข้อบกพร่องของวัตถุดิบหรือจากกระบวนการผลิต
 • ผู้สั่งซื้อจะต้องชำระค่าบริการขนส่งในช่วงการรับประกัน
 • หากวัตถุดิบที่จะใช้ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนที่นอนไม่สามารถหาได้ในเวลานั้นหรือบริษัทผู้ผลิตไม่ผลิตอีกต่อไป บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการทดแทนด้วยวัตถุดิบหรือสินค้าที่มีคุณภาพทัดเทียมกัน
 • ภายหลังการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนแปลงสินค้า บริษัทฯ จะนับระยะเวลาประกันสินค้าเริ่มต้นจากวันที่สินค้าถูกจำหน่ายออกไปยังผู้ซื้อครั้งแรกจนครบกำหนดระยะเวลาประกันตามที่ระบุไว้ในเอกสารรับประกันสินค้า

ความเสียหายที่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน

 • ผ้าบุที่นอนด้านนอกเสียหายก่อนส่งมอบ
 • ลูกสปริงหรือขดลวดเสียหาย ยุบ หรือ แตกหัก
 • ลูกสปริงหรือขดลวดทะลุยื่นออกมานอกผ้าหุ้มที่นอน
 • ชั้นวัสดุเสริมความนุ่มสบายภายในที่นอน เช่น ยางพารา ได้รับความเสียหายจากการใช้งานปกติ

การรับประกันไม่ครอบคลุมถึง

 • ผ้าบุที่นอนซึ่งรวมถึง รอยเปื้อน รอยสกปรก หรือถูกไฟไหม้ที่เกิดจากการใช้งานของผู้ใช้งาน
 • ขดลวดที่ล้อมขอบที่นอนและฐานรองที่นอนที่มีการคดงอ อันเนื่องมาจากการเคลื่อนย้ายหรือการพับงอที่ผิดวิธี
 • สินค้าที่ขายตามสภาพหรือถูกใช้เป็นตัวอย่าง / ความสูงของเตียง / ความชอบเรื่องความสบายของสินค้า / ผ้าปูคลุมพอดี
 • ความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานที่ผิดวิธี
 • ความเสียหายของโครงสร้างที่นอนที่เกิดจากการใช้เตียงที่ไม่เหมาะสม
 • วัสดุเสริมความนุ่มสบายในตัวที่นอนได้รับความเสียหายจากการฉีกขาดหรือถูกตัด

ค่าใช้จ่ายในการซ่อมที่นอน

สินค้าที่ไม่ได้อยู่ภายใต้เงื่อนไขการซ่อมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย บริษัทฯ จำเป็นจะต้องคิดค่าใช้จ่ายในการซ่อมรายละเอียดดังต่อไปนี้

 • หากจำเป็นต้องเปลี่ยนหรือซ่อมแซมสินค้า บริษัทฯ จะคำนวณ “ค่าใช้จ่ายการซ่อม” ตามจำนวนปีที่ท่านได้ใช้งานสินค้าไปจนถึงปัจจุบัน
 • บริษัทฯ จะคำนวณค่าใช้จ่ายการซ่อม โดยคิดจากราคาขายปลีกของที่นอนหารด้วยระยะเวลารับประกันสินค้า แล้วจึงคูณด้วยจำนวนปีที่ลูกค้าใช้สินค้าไป ตัวอย่างเช่น ถ้าที่นอนมีการรับประกันเป็นระยะเวลา 12 ปี มีราคาขายปลีกอยู่ที่ 30,000 บาท และนำมาซ่อมแซมในช่วงระหว่างปีที่ 5  ค่าใช้จ่ายการซ่อมสินค้าในปีที่ 5 จะคิดเป็นเงิน 12,500 บาท (โดยใช้ [30,000 บาท / 12 ปี] x [ 5 ปี] )
 • นอกจากค่าเปลี่ยนหรือซ่อมแซม บริษัทอาจคิดค่าส่งสินค้าเพิ่มเติม
 • บริษัทฯ จะแจ้งค่าใช้จ่ายในการซ่อมให้ท่านทราบก่อนดำเนินการใด ๆ

ข้อแนะนำในการใช้ที่นอน 

 • ควรหมุนที่นอนทุก ๆ 2-3 เดือนเพื่อให้อายุการใช้งานยาวนานขึ้น
 • ไม่ควรกระโดดบนที่นอน ตีที่นอน หรือให้ที่นอนถูกสารเคมีใด ๆ
 • การตั้งใจตัดหรือฉีกขาดส่วนใดส่วนหนึ่งของที่นอน จะทำการรับประกันของท่านเป็นโมฆะทันที
 • ใช้ผ้ารองกันเปื้อนที่นอน เพื่อป้องกันความสกปรกและคราบต่าง ๆ
 • เพื่อให้ที่นอนคงสภาพการใช้งานที่ดี ควรดึงผ้าปูที่นอนออกและทิ้งให้มีอากาศถ่ายเทได้อย่างน้อยเดือนละครั้ง
 • หากมีปัญหาหรือคำถามเกี่ยวกับการใช้สินค้า การรับประกัน หรือการซ่อมสินค้า โปรดติดต่อฝ่ายบริการ เบอร์โทรศัพท์ 0 2816 7720-22, 09 2278 1360 ระหว่างเวลา 8.00 น. – 17.00 น. วันจันทร์ – วันเสาร์

ผลิตและจัดจำหน่ายโดย บริษัท เครื่องนอนไทย จำกัด
35/3,16 หมู่ 9 ถนนพระราชวิริยาภรณ์ ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
โทร. 0 2816 6410 มือถือ 09 1991 3333 เว็บไซต์ www.mattresskingshop.com